ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾತ್ ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಮ್ |ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ ತತಃ ಸುಖಮ್ ||

ವಿದ್ಯಾನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಗುಪ್ತಂ ಧನಂ |ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶಃ ಸುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ||

ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶಗಮನೇ ವಿದ್ಯಾ ಪರಂ ದೈವತಮ್ |ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸು ಪೂಜ್ಯತೇ ನಹಿ ಧನಂ ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಃ ಪಶುಃ ||

 

PROFILE OF THE FOUNDER:

Prof. Mallinath Govin Sir. He is the founder of Columbia group of Institutions and Columbia PU and Degree College. He is a post-graduate in Mathematics from Gulbarga University, Gulbarga in the year 1990. He obtained his M.Phil. degree from Bharathidasan University, Trichy. He holds B.Ed. degree from Gulbarga University, Gulbarga in the year 1984.

He has rich experience of teaching as Assistant Professor of Mathematics at AMC College, Karunanidhi College, and University Department along with the additional charge of HOD Computer Science in AMC College. He worked as a Co-Ordinator of Bharathidasan University, Trichy in-charge of the Karnataka region during the year 2006 to 2016.His area of specialization in academics includes graph theory, Thermodynamics, Numerical methods, and topology.

He has published and presented a book on Business Mathematics named Companion of Business Mathematics in the year 2006 for PUC students and Mathematics in the year 2008.He was the visiting team member of NCTE southern region during 2005-2006. During his tenure, he visited Tamilnadu, Andhra Pradesh, Kerala, and Pondicherry.

In his professional journey, he attended many orientation and workshops conducted by Mysore University, Bangalore University, Indian Institute of Science Bangalore, and seminars by the Indian Institute of Management, Bangalore. During his academic journey, he was literature and cultural secretary at the student forum in SB College, Gulbarga. He is very active in other social forums as well as volunteers of NSS, President of J P Nagar Welfare Association, Bangalore. He is contributing to the social cause also. He is serving free food to lakhs of farmers for one week in his hometown Kalburgi at the time of animal fair in the month of March every year. He is a volunteer for Sumangali Seva Ashrama, Hebbal.

MESSAGE FROM FOUNDER

To hold up to the promise of delivering holistic development of the student, the college provides the students with various facilities that helps them grow in all the areas that have been mentioned in the unique model of Columbia College. Along with the organization and facilities that are provided by the college, the college also provides the students training in the field of study that they have chosen. In other words, the students are not only given academic education, but they are given knowledge and experience of the world that they will join once they complete their pursuit of higher education. I ensure that the students have a wholesome development and growth at the college, the college has provided them with leisure facilities like a playground as well as a canteen. The students can use these facilities to help them distract themselves from a day of hard work and study

PROFILE OF DIRECTOR: –

Mrs. V V Sushmita RP is the director of the Columbia PU and Degree College. She has secured Bachelor of Technology from JNTU college of Engineering. She is Post Graduate in Business Administration from Symbiosis University; Pune with Human Resource Administration as Specialization and She has also secured her Second Post Graduation in teachers training. She has been in the educational field from past 17 years. She has been visiting faculty in many Post Graduation Colleges.

She has been teaching various subjects for schools and colleges. She has been in online tutoring for many organizations for various countries and various curriculums all over the world. She is at present a research scholar from CMR university and is pursuing her PHD in management. She has many paper presentations in forums.


MESSAGE FROM THE DIRECTOR:

This website gives you insight of our well-crafted programs which can help our students to excel in their respective careers. Our faculty have been continuously striving hard to academically challenge our students. The seminars, research experiences and interdisciplinary exposures given to our students help them to stand out in the world of excellence. Academic orientation in Columbia Institutes is positive rigorous, particularly in the sense of being competitive. We take care to ensure that the teaching- learning techniques, pedagogic practices, instructional technology and academic mentoring incorporate the best practices in student satisfaction and engagement in our institutes. As you peruse this website, you will become more aware of the community and society building initiatives taken by our Institutes. This website gives you the wide prospective of the inter- cultural relations in the college. Columbia Institutes stands proud as it helps in uniting the excellence and education in one tread to make the vision of the organization and the student come true.

I welcome you to join the family of Columbia institutes to be part of our journey of excellence. Do contact us for any clarifications.

Our Team

MRS SHRUTHI

MRS SHARVANI

MRS GOWRAMMA

Mr Nagaraja